Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. De organisatie: Huiswerkinstituut KnowHow
2. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
3. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
4. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.
5. Cursusjaar: het totaal van tien kalendermaanden, september tot en met juni.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door het accepteren van de inschrijving door de organisatie.
2. De overeenkomst geldt voor minimaal 1 volledige rapportperiode en maximaal de duur van het (resterende) cursusjaar en eindigt met de aanvang van de zomervakantie van de leerling. Voor bijlessen geldt een minimaal aantal van 5.
3. De overeenkomst kan door de contractant schriftelijk worden ontbonden. Na iedere rapportperiode is aanpassing of stopzetting mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.
4. De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
a. Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie.
b. Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.
c. Alcohol-en drugsgebruik van de leerling.
d. Betalingsachterstand van 2 maanden

Artikel 4 Vergoeding
1. De hoogte van de vergoeding voor de activiteiten wordt aan het begin van het cursusjaar vastgesteld.
2. De organisatie behoudt zich het recht voor de vergoeding tussentijds te verhogen wegens onverwachte omstandigheden.
3. De prijzen van huiswerkbegeleiding geldt per 4 weken. Prijzen bijlessen gelden per uur.
4. Vakanties, werkweken, excursies, feest-en sportdagen zijn van de maandvergoeding afgetrokken. Het bedrag is gelijkelijk over de maanden verdeeld.
5. Afwezigheid van de leerling heeft geen invloed op de maandelijkse vergoeding. Mits vooraf door de ouders afgemeld en als er plaats is mag een dag ingehaald worden in dezelfde maand. Bij langdurige ziekte kan de overeenkomst worden opgeschort.
6. Bijlessen kunnen 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de les in rekening gebracht.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Bij inschrijving gaat de contractant akkoord met automatische incasso van de maandelijkse vergoeding, tenzij de contractant en de organisatie anders overeenkomen. De maandelijkse vergoeding wordt tegen het einde van iedere maand afgeschreven.
2. Indien contractant niet akkoord is met de afschrijving kan contractant binnen 56 werkdagen zijn bank opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken.
3. Contractant wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen ongeveer zullen plaatsvinden.
4. Bijlessen worden aan het einde van iedere maand in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5. In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van €4,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.
6. Indien de contractant niet tijdig betaalt is de organisatie gerechtigd de leerling de toegang tot de activiteiten te ontzeggen. In dit geval wordt de duur van de activiteiten niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichtingen van de contractant blijven tijdens de opschorting onverlet.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling
1. De leerling is verplicht om:
a. Zich te houden aan de afspraken die de ondersteuning niet verstoren
b. Belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.
2. Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

Artikel 7 Verplichtingen van de contractant
1. De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.

Artikel 8 Verplichtingen van de organisatie
1. De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet beschermingpersoonsgegevens.
2. De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

Artikel 9 Slotbepaling
1. Overeenkomsten met de organisatie worden beheerst door het Nederlandse recht.
2. Mocht er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.